Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện CUSC - Arena > Đào tạo quốc tế > Mỹ thuật Đa phương tiện (ADIM) > Học kỳ 2: THIẾT KẾ WEB
MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN AMSP (phiên bản 2017)

Semester 2: Web Designing Suite

 THIẾT KẾ WEB

1. Tổng quan:

Học kỳ 2 cung cấp những kiến thức cho thiết kế giao diện một Website hoàn chỉnh, thiết kế các ứng dụng phục vụ cho Digital Marketing và Social Media và các App cho thiết bị di động (mobile).

2. Bằng cấp: 

Hoàn thành Năm thứ 1 học viên nhận bằng Diploma in Multimedia (DIM) do Aptech Ấn Độ cấp

3. Chi tiết chương trình học:

 TT MÔN HỌC PHẦN MỀM
1
 Web Designing Concepts
 Tổng quan về thiết kế Web
HTML5
JQuery Javascript
Adobe Animate CC
 Adobe Dream Weaver CC

 

 2
 Designing for Web using Markup Language and Style Sheets
 Thiết kế Web với Markup Language và Style Sheets
 3
 Developing Interactive Web Page
 Xây dựng phát triển Web tương tác
 4
 Web Animation using Animate CC
 Hoạt ảnh web với Animate CC
 5
 Digital Marketing and Media Concepts
 Truyền thông và tiếp thị số
 6
 UI and UX for Responsive Web Design
 Thiết kế Web tương thích với giao diện người dùng
 7
 Web Page Design
 Thiết kế giao diện Web
8
 Intership Web Portfolio
 Dự án xây dựng Web tương tác
9
 Intership Web Portfolio
 Thực tập thực tế 1

4. Lợi ích sau khoá học: 

- Thiết kế Web Layout

- Thiết kế đồ họa web

- Tạo các nội dung tương tác cơ bản

- Tạo các nội dung HTML như bảng biểu, khung, mẫu, …

5. Cơ hội nghề nghiệp:

Trong các lĩnh vực thiết kế giao diện Web và phát triển các Web tương tác, bảo trì và quản trị Web tại các công ty phần mềm, thiết kế Web ở các vị trí như Nhà thiết kế tương tác, Thiết kế giao diện cho Web, Quản trị Web, Chuyên gia tích hợp nội dung số, Nghệ sỹ hoạt hình cho Web, Truyền thông và tiếp thị số